Et borgerforslag, der desværre ikke er blevet stillet – jeg mangler medstillere.

Dette er et samlet forslag om et opgør med den danske privatisering af pengesystemet. Samfundets pengesystem skal demokratiseres. Samfundets penge skal ikke kunne bruges som et middel til at opnå arbejdsfrie fortjenester til ophobning i kæmpeformuer. Det er et sygt princip, at mennesker skal gældsætte sig med renter og renters rente blot for f.eks. at få en bolig.

Folketinget igangsætter det forarbejde, der er nødvendig for at få en struktureret reform af pengesystemet. Denne reform bør indeholde i det mindste disse punkter. Der skal nedsættes en kommission til at foretage dette forarbejde.

Dette opgør indebærer flere punkter:

  • Nationalbanken skal være Statens bank. Statens konti skal oprettes i Nationalbanken, og alle statens pengeforretninger skal klares af Nationalbanken. Danske Bank droppes som samarbejdspartner.
  • Alle nemkonti samles i Nationalbanken. Det skal desuden være muligt at oprette andre konti i Nationalbanken.
  • Nationalbanken skal kunne give rentefrie lån til ethvert formål. Omkostninger ved lånet skal være et fast beløb uanset lånets størrelse.
  • Nationalbanken skal have eneret til at styre pengemængden i samfundet, for derved sikre sammenhæng mellem tilgængelig købekraft og BNP.

Dette er de første skridt hen imod det rentefrie samfund.

Generelle problemer med det privatiserede pengesystem:

Det faktiske udbud af værdier i samfundet fastlægges af bruttonationalproduktet, der er den samlede værdi af produktion og tjenesteydelser. Det årlige BNP er det samlede årlige beløb til rådighed for den danske samfundsøkonomi. Det er derfor logisk, at den samlede købekraft bør afspejle størrelsen af BNP; den sidste skal være bestemmende for den første.

Nominelt har Nationalbanken eneret til at sætte købekraft til rådighed for borgerne i kraft dens eneret til at trykke penge. Men reelt er der flere kilder til penge end Nationalbanken. Hver gang en bank eller et andet finansinstitut giver lån til en borger, skaber finansinstituttet sin egen valuta, som ganske vist har samme navn, ved rent digital at skrue op for beløbet på låntagerens konto. Men dette fiktive beløb skal betales tilbage med penge taget fra låntagerens egen arbejdsindsats eller investering, dvs. finansinstituttet stikker sugesnablen ned i samfundets BNP for at få dækket et tab, de reelt ikke har, blot ved digitalt at forøge den samlede købekraft midlertidigt indtil hovedstolen er betalt tilbage, for derefter at skumme fløden takket være lånets samlede renter og andre rentebaserede omkostninger.

Det minder meget om bitcoinsystemet og andre digitale, eller mere præcist, virtuelle valutaer.

Finanskrisen, der startede i 2007/08, har medført, at det generelle renteniveau er meget lavt, sågar negativt. At det er lavt er en udmærket ting – det burde faktisk være nul – men at det bliver negativt er et kæmpeproblem. Private banker låner penge af nationalbanken til en negativ rente. Det kræver de så finansieret af deres egne låntagere, ved at kræve betaling for indestående på konti. Bankerne stikker med andre ord endnu en sugesnabel ned i menneskers lommer for at finansiere et pengesystem, der er styret af finansinstitutioners gældsætning af mennesker.

Staten kræver, at alle danskere har en nemkonto i en privat bank. Vi er med andre ord tvunget til at stille vore penge til rådighed for et privat styret pengevæsen, der er domineret af lysten til at opnå spekulative, arbejdsfrie fortjenester. Desuden har der været enorme problemer med identitetstyveri og fremmed overtagelse af personers nemkonti. Systemet inviterer til svindel, og det er så nemt; når først identiteten er stjålet har tyven kontrol over ofrets nemkonto og kan placere den i enhver privat bank.

Pengesystemet er reelt baseret på gæld. Det er bankernes gældsætning, der bestemmer den tilgængelige købekraft. Langt størstedelen af de tilgængelige penge står på mennesker bankkonti, og er dermed kontrolleret af det private finanssystem.

Når der er samfundskriser, er private banker så dybt indgroede i samfundsøkonomien, at de får statsstøtte fra skatteyderne for at beskytte dem mod konsekvenserne af deres egen finansielle uansvarlighed, angiveligt for at beskytte indlåneres indestående. Kriserne opstår typisk ved at ejendomsspekulation gradvist skruer op for ejendomspriser, og derved belåning, indtil lånene overstiger ejendommenes reelle markedsværdi. Derved opnås enorme arbejdsfrie, spekulative gevinster. Det er bankernes kunstige og selvskabte behov for kunstige penge, der skaber finanskriserne.

Det er ofte finansinstitutter, der har skylden for disse kriser, og skaber de problemer, der gør det svært og meget dyrt for den produktive økonomi at løse kriserne. Den spekulative økonomi flyder altid ovenpå efter sådanne kriser, betalt af den produktive økonomi, ikke mindst skatteyderne.

Løsningen er et opgør med det privatiserede pengesystem:

Det handler overordnet om at få pengesystemet demokratiseret, dvs. under folkets kontrol, og væk fra den kontrol, der udføres af privat aktører, der lader sin økonomi været domineret af spekulative tiltag. Samfundet skal ikke kun været rentefrit, men også fri for økonomisk spekulation og arbejdsfrie fortjenester.

Staten skal ikke bruge en privat bank som sin bank – i Danmarks tilfælde er det Danske Bank, der er statens bank. Dette samarbejde skal ophøre, og i stedet skal staten have sine konti i Nationalbanken og alle statens pengeforretninger skal udføres af Nationalbanken.

Alle danskeres nemkonti skal oprettes i eller flyttes til Nationalbanken. Det vil med et hug undergrave identitetstyves muligheder for at tjene penge på deres ofre. Danskerne skal desuden have tilbuddet om andre kontotyper, herunder budget- og opsparingskonti, i Nationalbanken.

Nationalbanken skal kunne give rentefrie lån til ethvert formål. Der skal selvfølgelig betales omkostninger for at få et lån, men disse omkostninger skal være et fast beløb, og ikke vis procentdel af lånets størrelse. Nationalbanken må kun udlåne penge den har i forvejen.

Nationalbankens eneret til at trykke penge skal udvides til en eneret til at skabe købekraft. Private banker vil stadig have muligheden for at udlåne penge, men kun penge de i forvejen har på samme måde som Nationalbanken. Private digitale valutaer, inklusive private bankers kunstigt opskruede indestående og f.eks. bitcoins, forbydes. Enhver økonomisk aktivitet, der finansieres af sådanne digitale valutaer skal kriminaliseres.

Dette betyder ikke at alle penge skal trykkes på papir eller præges i metal. Men det betyder, at digitale kroner skal oprettes og detailstyres af Nationalbanken.

Dette forslag hænger nøje sammen med et andet borgerforslag: ID: FT-08521 – Samfundssind – Det vi deler med hinanden (borgerforslag.dk). Det forslag handler om at vi alle skal deles om de værdier, som samfundets udvikling skaber ved den produktive del af økonomien, som et resultat af den samlede økonomiske aktivitet i samfundet. Men vi skal ikke kun deles om samfundets fælles udbytte, men også om at sikre stabilitet i balancen mellem den produktive økonomi og den tilgængelige købekraft. Her er det nødvendigt med det rentefrie samfund og det demokratiserede pengesystem for at styre graden af gældsætning. Derfor dette forslag om at gøre Nationalbanken til hele nationens bank med rentefri gældssætning.

Den omlægning af skattesystemet, der foreslås i ”Samfundssind – det vi deler med hinanden”, er en forudsætning for et effektivt opgør med den spekulative del af økonomien.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s