LAD OS FJERNE DET FORBANDEDE U.

Lige ret til det natur- og samfundsskabte: Se mere her.

Individuel ret til det personligt skabte: Se mere her.

Lige ret til politisk indflydelse i den bredest mulige betydning: Se mere her.

Gensidig medmenneskelighed, på tværs af grænser: Se mere her.

ULIGE RET!

ULIGE RET fører til ulighed. Den ekstreme ulighed opstår fordi frugterne af samfundets udvikling ikke er tilgængelig for alle samfundets medlemmer i lige grad. Den elitære del af befolkningen har tilranet sig retten til at tjene arbejdsfrie fortjenester på at handle med værdier fremfor varer og tjenesteydelser i et omfang, der ikke kun skævvrider samfundsøkonomien, men også skaber ulighed langt ud over den naturlige ulighed, der opstår på grund af forskelle i menneskers arbejdsindsats.

Denne elite optjener deres formuer ved at tjene andre mennesker penge.

LIGE RET handler om, at retten til at få sin andel af frugterne af samfundets udvikling bør være lige stor uanset hvilket job man har, hvor meget og hvor værdifuld jord man ejer, hvor store renteindtægter det lykkedes at skrabe sammen, osv. Det er en lige ret man burde have på grund af den simple sandhed, at man bidrager til dette samfunds udvikling på lige fod med andre. Man er et tandhjul i samfundets socioøkonomiske maskineri, og det ene tandhjul har lige så stor betydning som andre.

Finansmanden bidrager i et vist omfang med risikovillig kapital, og selvfølgelig som skatteyder og som forbruger, men på den anden side beskatter han samfundsøkonomien med sine arbejdsfrie fortjenester. Desuden er skatteunddragelse et udbredt fænomen i erhvervslivet, især globale virksomheder. Det er reelt også en beskatning af samfundsøkonomien.

Arbejderen bidrager med sin arbejdsindsats, som forbruger og med den skat han betaler.

Kontanthjælpsmodtageren bidrager som forbruger, og vi alle bidrager ved at gøre vore børn klar til at blive en konstruktiv del af samfundet – hvis samfundet tillader det.

Alle disse og mange flere tandhjul er lige vigtige for hele maskineriet, og derfor bør der være lige ret for alle til at få sin andel af det provenu, der skabes af samfundets udvikling.

Men lige ret er mere: den værditilvækst som den enkelte bidrager med i kraft af sin arbejdsindsats og som forbruger har andre ikke ret til, heller ikke stat eller kommune. Indkomstbeskatning af enhver form beskatter den værditilvækst som vi alle skal leve af. Den beskatter det provenu, der kunne være investeret, dels i jobskabelse og produktion, dels i menneskers forbrug.

Løsningen er at beskatte grundlaget for værditilvækst, fremfor værditilvæksten selv: Den merværdi der skabes ved den samlede indsats af alle samfundets medlemmer, udvikler samfundet så forudsætningerne for økonomisk aktivitet, såvel investering som forbrug, forbedres. Denne forbedring afspejles i jordens værdi som handelsobjekt, og medfører at jordens værdi konstant stiger. Den konstant stigende jordværdi er samfundsskabt, og bør derfor anvendes, dels som det eneste finansieringsgrundlag for de offentlige fællesudgifter, dels fordeles til alle samfundets borgere som en borgerløn.

Sagt på en anden måde: når et individ har den juridiske ejendomsret over et stykke jord, holder han andre ude fra at få en indtægt fra dette stykke jord. Det er et jordmonopol. For at opnå denne ret skal han betale en skat til det offentlige af en størrelse, der forhindrer ejeren i at indkasserer den jordværdistigning, der skyldes samfundets udvikling. Den er ejeren ikke ene om at skabe – den er vi alle fælles om at skabe.

I skarp kontrast hertil står det princip, at det provenu ejeren af et jordparcel opnår dels ved at forbedre jordparcellen med bygninger, haveanlæg, jordvarmeanlæg osv., dels skaber ved sin egen arbejdsindsats, dels investerer i forbrug, skal være friholdt for beskatning.

LIGE RET er mere. Der skal også være lige ret til politisk indflydelse uanset ens indtægt, formue, placering på den sociale rangstige, uddannelse osv. Selv den højst uddannede i samfundsvidenskab kan være så fokuseret på sine egne behov og sine egne sandheder, at han eller hun er ude af stand til at vurdere hvad der bedst for at få alle samfundets tandhjul til at køre velsmurt og stabilt. For at opnå det er der brug for input fra alle dele af samfundets rangstiger.

LIGE RET bryder grænser. Uligheden er ujævnt fordelt. Det land, der har den højeste BNP pr. indbygger er Liechtenstein med $139.100, svarende til ca. 900.000 danske kroner, mens landet med den laveste er Somalia med $400. Den forskel skyldes ikke at den gennemsnitlige beboer i Liechtenstein er 347 gange klogere eller arbejdsom end den gennemsnitlige Somalier. Det skyldes ulige adgang til det provenu, som samfundets udvikling skaber; det skyldes at det somaliske samfund kunne i ringe grad udvikler sig, fordi Somalias handelspartnere tjener handelsoverskuddet på den indbyrdes handel; det skyldes at den udvikling og vækst Somalia rent faktisk oplever, primært bliver til fordel for en lille selvudvalgt elite, der primært investerer deres indtjening i udlandet.

Det skyldes at de rige lande beskytter deres konkurrencevilkår ved hjælp af deres skødehunde: IMF, OECD og WTO.

Nationalt set er løsningen den, der allerede er nævnt: jordværdibeskatning i et omfang der forhindrer arbejdsfrie fortjenester ved at eje jord.

Globalt set er en del af løsningen, at disse fattige lande delvis de-globaliserer deres økonomi, og fokuserer den smule økonomiske råderum de måtte have i en infrastrukturel udvikling af landet: transport, vanding, elektrificering og uddannelse osv., og at de baserer økonomien primært på egne produkter, samt ikke mindst beskytter deres nationale finansmarkeder mod udnyttelse og deciderede angreb fra det globale finanssystem.

68,5 millioner mennesker er flygtet fra deres hjemområde eller sågar deres hjemland. Ca. 3 millioner har søgt asyl i primært vestlige lande og Australien. En række rapporter fra Gallup World viser, at potentialet for flygtninge er langt større, måske op i nærheden af 750 millioner mennesker – kilde.

Ingen spørger hvorfor mennesker vælger eller ønsker at flygte fra deres hjemland. Vi taler kun om at undgå flygtninge. Men husk på, at disse mennesker har den samme LIGE RET som alle os andre, også selv om de kommer til Danmark eller Tyskland eller….. Hvis vi ønsker at undgå at de kommer skal vi bekæmpe årsager til at de overhovedet flygter, fremfor at bekæmpe flygtningene.

Læs mere her og her.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s