Mange økonomer og andre samfundsdebattører har erkendt at kapitalismen (også kaldet neo-liberalismen) trænger til at blive reformeret. Selv en avis som Politiken erkender at dette er tilfældet (lederen d. 31-12-19).

Den berømte økonom Thomas Piketty har adskillige anvisninger på hvad der kan gøres, men der er desuden en del foreninger, der har arbejdet for deres egne forandringer i flere år.

Henry George foreninger arbejder for en ”single-tax” model, hvor en jordværdiskat skal erstatte alle andre beskatningsmetoder, en tankegang, som partiet Retsforbundet har arbejdet for i over 100 år.

JAK foreningen argumenterer for et spekulationsfrit samfund med en samfundsbank, hvor alle borgere har en konto og som er en kilde til rentefrie lån.

Foreningen GodePenge har et fokus der ligger tæt på JAK’s fokus, med argumenter om, at Nationalbanken dels skal være den eneste bank med ret til långivning, og samtidig nøje skal styre mængden af penge i samfundet, så der er en nærmere sporbarhed mellem BNP og den samlede købekraft.

Også internationalt søges der med lys og lygte efter alternative måde at gøre det på. I USA er der foreningen ”New Economic Thinking” , der med udgangspunkt i en lang række økonomer og andre samfunds-debattører fremlægger analyser til hvad der er problemer og hvad der kan gøres  for at løse dem. Desuden er der ”Project Syndicate” , der også debatterer den nuværende økonomi og politik.

Af fremtrædende topøkonomer, der er værd at lytte til er Joseph Stiglitz, Paul Krugman og Dani Rodrik, for blot at nævne nogle få.

En anden verdensberømte økonom er John Maynard Keynes. Hans teorier udgjorde en game changer i 20-40’erne i bekæmpelsen af den store depression og ikke mindst et opgør med markedsfundamentalismen og dens selvmodsigende holdninger om, at markedet blot frit skal styre de makroøkonomiske balancer mellem udbud og efterspørgsel, samtidig med at arbejdsfrie fortjenester og spekulation i stadigt stigende grad dominerer makroøkonomien og dermed skaber den ene krisen efter den anden. Den spekulative del af økonomien skaber  gang på gang overophedninger hvor gældsbelastningen af især ejendomme overskrider den reelle markedsværdi af disse ejendomme, og derved gør gældstagere insolvente.

Desuden er der FN’s 17 verdensmål, ikke mindste ønsket om at bekæmpe den abnorme ulighed og fattigdom. De burde ligge i baghovedet af alle, der beskæftiger sig med økonomi og politik.

Kan alle disse ideer samles under en hat – en moderne syntese?

Kernen i John Maynard Keynes økonomiske teorisæt er, at den offentlige økonomi er en uundværlig del af enhver samfundsøkonomi. Dens opgave er at tilbyde en række centrale services til samfundets samlede økonomi. Ikke mindst skal den sikre en balance imellem den spekulative økonomi og dens evne til at tilbyde risikovillig kapital til den produktive økonomi på den ene side men samtidig sikre at dette sker ude at der opstår ubalancer og overophedninger. Opstår der recession er den offentlige økonomi nødt til at blive den dominerende  investor; private investorer vil ikke investere hvis ikke de er sikre på at kunne opnå et tilstrækkeligt afkast. Det offentlige vil i så fald blive nødt til at bekæmpe arbejdsløsheden med ofte omfattende investeringer og samtidigt anvende skatte- og finanspolitiske tiltag til at begrænse den spekulative økonomis tendens til at tilrane sig arbejdsfrie fortjenester som en ekstra skat på den produktive økonomi og derved potentielt skabe yderligere recession.

Keynes accepterede aldrig holdningen om de frie markedsmekanismers evne til automatisk at skabe stabilitet og forhindre recession ved fald i priser og lønninger. Han mente at forudsætningen for at markedsmekanismerne kunne fungere konstruktivt var fuld beskæftigelse, og at lønninger burde holdes nogenlunde konstante, således at købekraften – evne til at aftage produkter – ikke blev undergravet (i direkte modstrid med de markedsfundamentalistiske principper).

Keynes økonomiske model hjalp blandt andre USA ud af den store depression. Keynes samlede hans rådgivning i en simpel sætning: ”bekæmp arbejdsløshed og de offentlige budget problemer vil løse sig selv”.

Thomas Pikettys fokus er på bekæmpelse af ulighed ved omfordeling af velstand via beskatning. Ikke mindst anbefaler han beskatning af kapitalindkomster og formuebeskatning, primært af de meget rige. Piketty angriber med andre ord de mekanismer, der skaber velstandsophobninger via spekulative, arbejdsfrie indkomster, og fremsætter adskillige metoder, der kunne anvendes til at omfordele disse kapitalophobninger.

Foreningen GodePenge påpeger, at private banker fungerer som seddeltrykkere af digitale penge, idet de giver lån blot ved at hæve beløbet på låntagerens konto. Derved forøges købekraften kunstigt, uden sammenhæng med den samlede værdi i samfundet skabt ved produktion. Bankerne hæver købekraften og indkasserer resultatet arbejdsfrit via gældsætning, og skaber derved en gældsspiral med stigende gældsbelastning i opgangstider og er dermed medansvarlig for de tilbagevendende økonomiske kriser med overophedning på lånemarkedet.

GodePenges løsning er at nationalbanken får eneretten til at skabe penge (hvilket de nominelt allerede har, men det bliver ikke effektueret) og at alle borgere får en løn- og budgetkonto i nationalbanken til betalinger, mens private banker kun får ret til at låne penge ud i det omfang private sætter deres penge i en privat bank.

JAK’s principper har en del ligheder med GodePenge, men deres ideer spænder bredere.

I en artikel i det nyeste JAK blad: ”Økonomisk Nytænkning”, skelnes mellem:

  1. Pengesystemet, hvor ideerne ligger meget tæt op af GodePenge, med en samfundsbank med eneret til at udstede penge, og give rentefrie lån,
  2. Skattesystemet: hvor fokus er på omfordeling af samfundsskabte værdier, med indførsel af fuld grundskyld,
  3. Socialsystemet: med tanker om en basisindkomst ens for alle, også kaldet borgerløn, som erstatning for de mange forskellige former for overførselsindkomster.

JAK’s og Retsforbundets tanker om fuld grundskyld er funderet i ideerne om jordrentebeskatning, først fremsat af faderen til al økonomisk, videnskabelig tænkning, Adam Smith, og detaljeret gennemgået af Henry George. Grundideen er en beskatning af jordens kapitaliseringsværdi, i et omfang så det ikke er muligt at opnå afkast alene ved ejerskab af jord. Denne kapitaliseringsværdi kaldes også jordrente og beskatningen heraf kaldes enten grundskyld eller jordværdibeskatning (på engelsk: Land Value Taxation). Den georgistiske holdning er at, en 100% beskatning af jordrenten skal erstatte alle andre former for beskatning.

Jordrenten er et resultat af samfundets udvikling, der forbedrer vilkårene for økonomisk aktivitet. Al økonomisk aktivitet er funderet på jord, helt bogstaveligt. Jordens værdi som økonomisk faktor vil derfor blive kapitaliseret efterhånden som vilkårene forbedres. Denne kapitalisering er samfundsskabt, og bør derfor fordeles ligeligt til alle samfundets medlemmer, efter at samfundets fælles udgifter er dækket.

Vi har nu overblikket over ingredienserne til en syntese af alle disse holdninger.

En fuld beskatning af de samfundsskabte værdier som eneste kilde til beskatning er kernen. Det handler om at beskatte grundlaget for værdiskabelse og samtidig friholde værdiskabelsen selv for beskatning. Fordelen ved at anvende jordens kapitaliserede værdi som beskatningsobjekt er, at jord er uelastisk overfor et skattetryk. Mens arbejdsindsats og investeringer hæmmes af beskatning, vil nødvendigheden af jord som grundlag for økonomisk aktivitet forblive uændret ved beskatning, hvis blot skattetrykket kun rammer kapitaliseringsværdien.

Joseph Stiglitz er en af de mange nulevende økonomer, der støtter tanken om 100% beskatning af jordrenten (Kilde).

Jordspekulation er arnestedet for alle arbejdsfrie fortjenester. Jordrentebeskatning fjerner en stor del af fødegrundlaget for de arbejdsfrie fortjenester. Hvis jordrenten inddrages ved beskatning vil det ikke kunne betale sig at opkøbe jord, afvente en stigning i handelsværdien og derefter sælge den igen; gevinsten vil blive inddraget ved beskatning. Det vil ikke kunne lade sig gøre at opnå gevinster ved at spekulere i stigende ejendomspriser.

Jordrentens inddragelse vil undergrave muligheden for arbejdsfri ophobning af kapital både hos private og hos virksomheder. Den udbredte adfærd med valutaspekulation vil også blive hæmmet, måske helt stoppet.

Det vil påvirke ejendomspriser: når en ejendom skal sælges er det kun de menneskabte værdier ved ejendommen, der vil have en salgsværdien. Jorden skal blot overdrages til den nye ejer, mod at han eller hun betaler den fulde jordrente.

Jordrentebeskatning vil være det vigtigste virkemiddel henimod at realiserer princippet om det spekulationsfrie samfund, fremsat af især JAK, men også til en vis grad Gode Penge. Det vil desuden udgøre den bedst tænkelige form for formuebeskatning og omfordeling af værdier, som JAK, GodePenge og Thomas Piketty støtter. Når først provenuet fra jordrentebeskatning bliver stort nok til at dække alle offentlige udgifter, skal overskuddet fordeles ligeligt til alle borgere som en basis- eller borgerløn.

Men det vil stadig være nødvendigt med en revision af penge- og banksystemet efter de principper som GodePenge og JAK støtter. Det er også en logisk konsekvens af principperne om jordrentebeskatning. Provenuet fra jordrenten skal kanaliseres direkte i samfunds- eller nationalbanken – vælg selv det foretrukne ord. Det offentlige kan så have en eller flere konti med de værdier, der skal bruges til de offentlige udgifter, og alle borgere kan have deres egne konti, dels til deres lønindkomst, dels til borgerlønnen. Pengemængden skal stadig styres så der er sporbarhed imellem den tilgængelig købekraft og den samlede værdi af produktion, tjenesteydelser og eksport/import.

Denne fælles bank skal have eneret til at udstede penge, og skal kunne udstede rentefrie lån. Private banker skal kun kunne udlåne penge i det omfang private eller virksomheder indsætter penge i disse banker. Men mon ikke private banker vil blive udkonkurreret, idet de jo næppe vil være i stand til at tilbyde rentefrihed.

Ulighed opstår og vokser sig stor fordi nogle få tjener andre menneskers penge – arbejdsfrie fortjenester, der re-allokerer de samfundsskabte værdier fra jordens kapitaliseringsværdi til nogle få private lommer.

Så jordrentebeskatningen vil også bidrage til at bekæmpe uligheden, både ved at fordele samfundets fælles værdier til alle dets medlemmer via en borgerløn, dels friholde menneskers lønindkomst og virksomheders udbytte fra beskatning, dels stoppe finansvæsenets beskatning af den produktive økonomi via spekulation.

Jordrentebeskatning er ikke det eneste tandhjul i en moderne økonomi baseret på et lighedsprincip. Men det er et af de vigtigste tandhjul.

Som afslutning: den skitserede syntese forudsætter et opgør med markedsfundamentalismen. Den traditionelle kapitalisme påstår, at markedet selv stopper enhver tendens til recession ganske automatisk ved at sænke priser og/eller lønninger. Det blev tydeligt modbevist i den store recession i 20-30’erne. En anden grundholdning er, at enhver krone brugt af det private er et positivt bidrag til samfundet, mens en krone brugt offentligt altid vil begrænse den private virkelyst. Der er en flig af sandhed i denne påstand så længe indkomst beskattes. Men hvis skattetrykket på indkomst erstattes af et skattetryk på kapitalisering af jord vil påstanden blive rendyrket nonsens. Enhver krone i udbytte til en virksomhed eller givet som løn for arbejde vil kunne bidrage til yderligere økonomisk aktivitet. Kun værdier skabt i fællesskab vil blive brugt på de offentlige udgifter, til at finansiere de serviceydelser, som vi alle er afhængige af.

Der er mit inderlige håb, at vi alle kan bryde ud af vores egen organisatoriske skal og begynde med i det mindste at lade os inspirere af hinandens ideer, men også meget gerne arbejde på tværs af organisationer.

For langt flere detaljer se https://retsdemokrati.blog/ og https://retsdemokrati.blog/en-bog-om-retsdemokrati/.